Privacyverklaring & disclaimer

Versie Januari 2020

Viadesk vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leest u meer over de omgang met uw persoonsgegevens. Viadesk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie vindt u hier op onze website.

Contactgegevens

Viadesk bv
Kostverlorenstraat 19C
1052 GT Amsterdam
020 - 305 76 60
www.viadesk.com

Rick Tigelaar is de contactpersoon bij Viadesk met betrekking tot uw vragen inzake privacy. Hij is te bereiken via privacy@viadesk.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op de Viadesk website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Viadesk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Hoe lang Viadesk persoonsgegevens bewaart

Viadesk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

Viadesk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, voor het aanbieden van de services en ondersteuning van ons product, voor het uitvoeren van transacties die u hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viadesk kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn leveranciers van tools ten behoeve van efficiënte communicatie en bedrijfsvoering.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst en toetst Viadesk of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt. Organisaties binnen de EER (de gehele Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) behoren van 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG. Viadesk werkt alleen samen met organisaties buiten de EER indien dit in overeenstemming is met de AVG. Oftewel, indien een passend beveiligingsniveau blijft gewaarborgd, in voorkomende gevallen doordat deze organisaties opereren onder het Privacy Shield, het akkoord dat gesloten is tussen de EU en de VS en die voorziet in de bescherming van Europese persoonsgegevens in de VS.

Meer informatie over het delen van uw persoonsgegevens met derden kunt u opvragen bij onze contactpersoon privacy: privacy@viadesk.com.

Cookies

Viadesk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Functionele cookies - Viadesk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Analytische cookies - Door middel van deze cookies krijgt Viadesk inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Viadesk de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Tracking-cookies – Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Viadesk maakt gebruik van Google Analytics. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies (zie hierboven). Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Viadesk de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren. Om uw privacy te borgen hebben wij:

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze partijen., waarbij onder meer een cookie wordt geplaatst.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies aanpassen, weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren. De onderstaande koppelingen brengt u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor Viadesk.com aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Pas uw cookie-instellingen aan

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze contactpersoon privacy: privacy@viadesk.com.

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Viadesk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Viadesk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacy: privacy@viadesk.com.

Viadesk software

In het kader van het gebruik van de Viadesk software, wordt met iedere afnemer een overeenkomst voor het verwerken van gegevens afgesloten. Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doel dan opgegeven in deze verwerkersovereenkomst.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe subverwerkers, maar alleen waar het nodig is om u een van de services te bieden (bijvoorbeeld server providers/hosting, notificaties, enz.). Wanneer we gegevens delen met services van derden die onze levering van de services ondersteunen, zorgen we dat persoonlijke informatie beschermd wordt volgens dezelfde normen als die wij hanteren.

Wij zullen persoonsgegevens niet vrijgeven, verhuren of verkopen, behalve in de volgende zeer beperkte situaties:

We plaatsen nooit iets op social media zonder toestemming van betrokkenen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Viadesk aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@viadesk.com.